خدمات و سرویس ها

افزودنی های شیمیایی بتن

افزودنی های شیمایی بتن موادی هستند که مقدار مصرف ان حسب مورد از چند دهم درصد سیمان تا حداکثر ۲ تا ۳ درصد وزن سیمان است با استفاده از مواد شیمیایی با توجه به نوع مواد خواص بتن تازه و یا سخت شده و یا هر دو خواص تغییر می کند و بهبود می یابد با این وجود ممکن است در مواردی استفاده از یک ماده افزودنی شیمیایی در حالی که بهبود قابل ملاحظه ای در خواص بتن تازه نظیر روانی و یا گیرش ایجاد می کند. موجب کاهش مقاومت فشاری و یا افزایش جمع شدگی ناشی از خشک شدن گردد به هر حال از دهه چهل میلادی کاربرد مواد افزودنی شیمیایی در بتن اغاز شد و در دهه های بعد با گسترش زیادی مواجه گردید.

هدف از کاربرد مواد افزودنی بهبود یک یا چند خاصیت بتن تازه یا سخت شده است برخی از افزودنی ها برای بهبود یک ویژگی به کار می روند در حالیکه برخی دیگر به صورت همزمان بر چند ویژگی بتن تاثیر می گذارند. از طرف دیگر برخی مواد افزودنی بر خواص بتن تازه تاثیر میگذارند.

محصولات

جدیدترین مقالات