مواد و پوشش های آببندی بتن

نفوذگر بتن یا کریستال شونده

نفوذگر بتن یا پوشش کریستال شونده

پوشش نفوذگر کریستال شونده علاوه بر ایجاد یک لایه پوشش آب بند تا عمق بتن نیز نفوذ کرده و کریستال جامد بوجود آورده و از نفوذ آب جلوگیری نماید.

ادامه مطلب