افزودنی های بتن

افزودنی های بتن

افزودنی های شیمیایی بتن امروزه یکی از ملزومات ساخت بتن محسوب می شود.پیشرفت های انجام شده در دانش و فناوری بتن بدون شک مرهون استفاده از انواع مختلف مواد افزودنی است که با استفاده صحیح از آنها امکان دستیابی به ویژگی های چون مقاومت بتن، پایایی، کارپذیری عالی و نظایر آن فراهم می گردد. در واقع استفاده از مواد افزودنی باعث می گردد از ظرفیت واقعی مصالح مصرفی شامل سنگدانه ها و سیمان به نحوه موثری استفاده شود.
دامنه کاربرد مواد افزودنی شیمیایی تا اندازه ای گسترده شده است که امروزه ساخت بتن بدون مواد افزودنی بتن نوعی اتلاف منابع تلقی شده و بنابراین بتنهای حاوی مواد افزودنی سهم عمده ای از ساخت بتن را به خود اختصاص می دهند .

 

اصلی ترین اهداف کاربرد افزودنی های شیمیایی در بتن تازه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
 

 • تغییر در زمان گیرش ( کندگیری یا تندگیری) شامل کنترل زمان گیرش اولیه و نهایی هم چنین دسترسی به زمان گیرش انی
 • تغییر در خواص رئولوژی بتن تازه نظیر بهبود کارایی شامل روانی تراکم پذیری قابلیت جای گیری در قالب
 • کنترل اب انداختگی و جداشدگی بهبود پرداخت پذیری و افزایش قابلیت پمپ پذیری
 • کاهش میزان مصرف اب با حفظ کار پذیری بتن
 • تغییر در خواص جمع شدگی خمیری و عمدتا کاهش ان
 • تغییر در لزجت بتن شامل کاهش یا افزایش ان
 • کاهش حرارت هیدارتاسیون از طریق کاهش مصرف سیمان
 • ایجاد انبساط جزیی در بتن
 • به صورت مشابه مهم ترین تاثیرات افزودنی شیمیایی در بتن سخت شده به شرح زیر می باشد.
 • افزایش مقاومت بتن اعم از مقاومت کوتاه مدت و مقاومت نهایی
 • افزایش دوام بتن در شرایط محیطی سخت نظیر سیکل های یخ زدن و اب شدن واکنش های قلیایی سنگدانه ها سایش حملات سولفات ها
 • بهبود سطح ظاهری بتن و نمای تمام شده ان
 • کاهش نفوذپذیری در برابر اب و هوا و کاهش انتشار پذیری در برابر یون کلرید و سایر ترکیبات زیان اور محلول در اب
 • ایجاد انبساط و یا حذف جمع شدگی ناشی از خشک شدن
 • کنترل جذب اب مویینه در بتن و افزایش اب بندی
 • کنترل خوردگی میلگردها در بتن در معرض یون کلراید.
 • کنترل واکنش های قلیایی سیلیکاتی سنگدانه ها. 

 

 انواع دسته بندی مواد افزودنی شیمیایی بتن

 

محصولات افزودنی شیمیایی بتن 

 

 

 

 

 

 

ابر روان کننده کربوکسیلاتی ... ادامه مطلب   

 

   

 

 

 

 

 

 

فوق روان کننده نفتالینی ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

روان کننده لیگنوسولفونات ... ادامه مطلب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زودگیر بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

دیر گیر بتن، کند گیر بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژل میکروسیلیس بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاور ژل بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

الیاف پلی پروپیلن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مایع واتر پروف مواد آببندی بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

هوازا، حباب زا بتن ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد یخ بتن ... ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

پودر میکروسیلیس ،میکروسیلیکا ... ادامه مطلب  

 

 

 

 

کلید واژه ها: فوق روان کننده بتن فوق روان کننده کربوکسیلاتی افزودنی آببندکننده افزودنی مقاوم سازی بتن افزودنی بتن افزودنی شیمیایی بتن مواد افزودنی بتن انواع افزودنی های بتن عرضه کننده انواع افزودنی های بتن بتن